php tree - 不需要递归

php生成分类树形结构:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
/**
* 创建父节点树形数组
* 参数
* $ar 数组,邻接列表方式组织的数据
* $id 数组中作为主键的下标或关联键名
* $pid 数组中作为父键的下标或关联键名
* 返回 多维数组
**/
function find_parent($ar, $id='id', $pid='pid') {
foreach($ar as $v) $t[$v[$id]] = $v;
foreach ($t as $k => $item){
if( $item[$pid] ){
if( ! isset($t[$item[$pid]]['parent'][$item[$pid]]) )
$t[$item[$id]]['parent'][$item[$pid]] =& $t[$item[$pid]];
}
}
return $t;
}

/**
* 创建子节点树形数组
* 参数
* $ar 数组,邻接列表方式组织的数据
* $id 数组中作为主键的下标或关联键名
* $pid 数组中作为父键的下标或关联键名
* 返回 多维数组
**/
function find_child($ar, $id='id', $pid='pid') {
foreach($ar as $v) $t[$v[$id]] = $v;
foreach ($t as $k => $item){
if( $item[$pid] ) {
$t[$item[$pid]]['child'][$item[$id]] =& $t[$k];
}
}
return $t;
}

$data = array(
array('ID'=>1, 'PARENT'=>0, 'NAME'=>'祖父'),
array('ID'=>2, 'PARENT'=>1, 'NAME'=>'父亲'),
array('ID'=>3, 'PARENT'=>1, 'NAME'=>'叔伯'),
array('ID'=>4, 'PARENT'=>2, 'NAME'=>'自己'),
array('ID'=>5, 'PARENT'=>4, 'NAME'=>'儿子'),
);

$p = find_parent($data, 'ID', 'PARENT');
$c = find_child($data, 'ID', 'PARENT');
Print_r ($c);

结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Array
(
[1] => Array
(
[ID] => 1
[PARENT] => 0
[NAME] => 祖父
[child] => Array
(
[2] => Array
(
[ID] => 2
[PARENT] => 1
[NAME] => 父亲
[child] => Array
(
[4] => Array
(
[ID] => 4
[PARENT] => 2
[NAME] => 自己
[child] => Array
(
[5] => Array
(
[ID] => 5
[PARENT] => 4
[NAME] => 儿子
)

)

)

)

)

[3] => Array
(
[ID] => 3
[PARENT] => 1
[NAME] => 叔伯
)

)

)

[2] => Array
(
[ID] => 2
[PARENT] => 1
[NAME] => 父亲
[child] => Array
(
[4] => Array
(
[ID] => 4
[PARENT] => 2
[NAME] => 自己
[child] => Array
(
[5] => Array
(
[ID] => 5
[PARENT] => 4
[NAME] => 儿子
)

)

)

)

)

[3] => Array
(
[ID] => 3
[PARENT] => 1
[NAME] => 叔伯
)

[4] => Array
(
[ID] => 4
[PARENT] => 2
[NAME] => 自己
[child] => Array
(
[5] => Array
(
[ID] => 5
[PARENT] => 4
[NAME] => 儿子
)

)

)

[5] => Array
(
[ID] => 5
[PARENT] => 4
[NAME] => 儿子
)

)

 

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!